Προθεσμίες εγγραφών

Γ2/80033/04-08-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.

ΦΕΚ 126 / τ.Β' / 12-09-2006

Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές - μετεγγραφές - διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: 
α)του άρθρου 18 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και Λειτουργία Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146Α) 
β) της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78Α). 
γ)του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α΄ 137) και του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38). 
2. Την αριθμ. 22/27-7-2006 Πράξη του τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`

Άρθρο 6

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

1.α) Οι εγγραφές των μαθητών ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ για κάθε σχολικό έτος,  γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Κατ΄  εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το  Σεπτέμβριο.

β)Ως εγγραφή νοείται η εφάπαξ καταχώρηση στο ατομικό δελτίο και στο Μητρώο μαθητών των στοιχείων του μαθητή που αναφέρονται στο άρθρο 9 της απόφασης αυτής.

2. Εκπρόθεσμη  εγγραφή , είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.) ή Γραφείου Δ.Ε. ή το Διευθυντή Διεύθυνσης ΔΕ το πολύ 10 ημέρες μετά τη λήξη των κατ΄ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου.

3.Οι απουσίες των μαθητών για το διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων  ως την ημέρα της εκπρόθεσμης εγγραφής υπολογίζονται στο ακέραιο.

4. Στις σχολικές μονάδες των οποίων η λειτουργία αρχίζει μετά την έναρξη του σχολικού έτους, οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από την έναρξη της λειτουργίας τους.

5. Εγγραφή μαθητή σε ΕΠΑ.Λ επιτρέπεται εφόσον  ο μαθητής έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτό. Φοίτηση μαθητή που δεν έχει νόμιμα εγγραφεί δεν επιτρέπεται.

6. Στις σχολικές μονάδες εσπερινής φοίτησης εγγράφονται οι εργαζόμενοι μαθητές. Για την εγγραφή εργαζόμενου μαθητή απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη ή αν πρόκειται για μαθητή που ασχολείται σε δικό του επάγγελμα, βεβαίωση  αρμόδιας αρχής ή υπηρεσίας ότι στη διάρκεια της ημέρας εργάζεται, ή βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία  προκύπτει η εγγραφή του στα μητρώα ανέργων. 

7. Οι Δ/ντές των σχολικών μονάδων υποχρεώνονται να προβαίνουν στην επαλήθευση των τίτλων σπουδών που κατατίθενται για την εγγραφή των μαθητών

 
free poker
Designed by 1o EPAL
© 2018 1ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ