Εγγραφές - Μετεγγραφές

Γ2/80033/04-08-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.

ΦΕΚ 126 / τ.Β' / 12-09-2006

Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές - μετεγγραφές - διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α)του άρθρου 18 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και Λειτουργία Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146Α)
β) της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78Α).
γ)του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α΄ 137) και του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
2. Την αριθμ. 22/27-7-2006 Πράξη του τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`

Άρθρο 7

Εγγραφές -Μετεγγραφές

1. Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται :

α) Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ή ενδεικτικού Γ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.
β) Μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ.
γ) Μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης του 1ου κύκλου ΤΕΕ.
δ) Μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης των ΤΕΣ.
ε) Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ.
ζ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ.

2. Στην Α΄ Τάξη μετεγγράφονται :

Μαθητές της Α΄ Τάξης του ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ

3. Στην Β΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ εγγράφονται:

α) Όσοι προάγονται από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
β) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β΄ Κύκλου ΤΕΕ.
γ) Μαθητές της Ε΄& ΣΤ΄ Τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
δ) Μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄& Γ΄ Τάξης του Γεν. Λυκείου, ΤΕΛ, Εν. Λυκείου, ΛΕΝ, ΕΠΛ.
ε) Μαθητές του 2ου Κύκλου ΤΕΕ.
στ) Προαχθέντες της Α΄ Τάξης των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ.
ζ) Προαχθέντες της Δ΄ Τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
η) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων προς αυτές σχολών .
θ) Μαθητές που προήχθησαν από την Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.
ι) Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑΛ.
ια) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ.
ιβ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ
ιγ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ και των ισοτίμων προς αυτά σχολών.
ιδ) Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.

4. Στη Β΄ Τάξη μετεγγράφονται :

α)Προαχθέντες της Α΄ Τάξης ΓΕ.Λ.
β)Μαθητές της Β΄ και Γ΄ ΓΕ.Λ.

5. Στην Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ εγγράφονται :

α)Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ σε ειδικότητα του ίδιου τομέα.
β)Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ ΕΠΑ.Λ. ,στην ίδια ή άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (έχουν λάβει Απολυτήριο) σε Λύκεια ή σε ισότιμα προς αυτά σχολεία.

 
free poker
Designed by 1o EPAL
© 2018 1ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ