Απαλλαγές μαθητών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 50/2008 - ΦΕΚ 81/Α'/8.5.2008
Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

Αρθρο 29
Απαλλαγές μαθητών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα


1. Κηδεμόνας μαθητή που κωλύεται εξαιτίας παθήσεως μόνιμης ή παροδικής ή ειδικής μειονεξίας να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, μπορεί να ζητήσει, με αίτηση του, την εξαίρεση του μαθητή από κάποιο από τα δύο αυτά μαθήματα. Η αίτηση αυτή, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από ιατρική βεβαίωση κρατικού ιατρού ή ιατρού ασφαλιστικού φορέως, η οποία να περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, υποβάλλεται στον Διευθυντή εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της πάθησης ή από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο μετά την ασθένεια.
2. Αναφορικά με την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου, αποφαίνεται ο Διευθυντής του σχολείου μαζί με τον, κατά περίπτωση, αρμόδιο διδάσκοντα καθηγητή και συντάσσεται σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του συλλόγου των Διδασκόντων. Εάν υπάρχει αμφιβολία, ο μαθητής παραπέμπεται στην αρμόδια σχολιατρική υπηρεσία.
Η βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που η πάθηση είναι εμφανής και δεν χρειάζεται απόδειξη.
Η παραπάνω απαλλαγή, που αφορά ολόκληρο το διδακτικό έτος ή τμήμα αυτού, ισχύει από την έναρξη των μαθημάτων ή από την εμφάνιση της πάθησης ή ασθένειας, εφόσον έχει βεβαιωθεί κατά τον απαιτούμενο τρόπο.
3. Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής για μία διδακτική ώρα μπορεί να ζητήσει ο μαθητής, εφόσον συντρέχει αποχρών λόγος, από το διδάσκοντα καθηγητή, ο οποίος τη χορηγεί κατόπιν εγκρίσεως του Διευθυντή.
4. Οι μαθητές που, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, δεν υποχρεούνται να παρακολουθούν το μάθημα.

 

 
free poker
Designed by 1o EPAL
© 2018 1ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ